O nas

Na obszarze województwa pomorskiego zlokalizowanych jest obecnie 9 parków krajobrazowych o powierzchni ogółem 167 856,20 ha (nie licząc powierzchni wód Zatoki Puckiej, włączonej do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 11 352 ha). Całkowicie w granicach województwa położonych jest 7 parków: Nadmorski, Trójmiejski, Dolina Słupi, Kaszubski, Mierzeja Wiślana, Wdzydzki i Zaborski.

Dwa parki krajobrazowe tylko częściowo leżą na obszarze województwa, posiadając w nim łączną powierzchnię 13 964,2 ha. Na granicy z województwem kujawsko-pomorskim położony jest Tucholski Park Krajobrazowy, zaś na granicy z województwem warmińsko-mazurskim Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.

Parki krajobrazowe w województwie pomorskim zajmują łącznie 8,4% powierzchni województwa, stanowiąc duży potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, a także kulturowy i historyczny.

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z 31 maja 2010 roku,

Nr 1185/XLVIII/10 z dniem 1 lipca powstał Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w wyniku połączenia 7 parków krajobrazowych. W skład PZPK wchodzą następujące Parki:

  1. Nadmorski Park Krajobrazowy z siedzibą we Władysławowie,

  2. Trójmiejski Park Krajobrazowy z siedzibą w Gdańsku,

  3. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” z siedzibą w Słupsku,

  4. Kaszubski Park Krajobrazowy z siedzibą w Staniszewie,

  5. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” z siedzibą w Stegnie,

  6. Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie,

  7. Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach.

Parki krajobrazowe są wielkoprzestrzenną formą ochrony przyrody i stanowią bardzo istotny element systemu obszarów chronionych w Polsce. Specyfiką parków krajobrazowych jest to, że obejmują obszary o niezwykle cennych walorach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych, będąc jednocześnie terenami użytkowanymi przez człowieka. Na obszarach parków realizowana jest więc w praktyce idea zrównoważonego rozwoju.

Parki Krajobrazowe zajmują się również szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Są ważnym ośrodkiem wdrażania różnorodnych programów ekologicznych poza szkolnymi murami. Prowadzona działalność ma na celu przewartościowanie postaw człowieka wobec przyrody. Staramy się rozbudzić świadomość i wrażliwość ekologiczną, a także wykształcić poczucie jedności z przyrodą.

Edukację ekologiczną w Parkach wspierają ośrodki edukacji ekologicznej, działające w trzech oddziałach PZPK – Błękitna Szkoła we Władysławowie, Zielona Szkoła w Schodnie i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe tj. urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior i rzek, brzeg morski, szata roślinna oraz czyste i mało zmienione środowisko stwarzają doskonałe możliwości do organizowania różnych form wypoczynku, a zwłaszcza turystyki kwalifikowanej.

W celu zachowania największych wartości przyrodniczych na terenie PZPK prowadzona jest czynna ochrona przyrody.