Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy

Przedsięwzięcie grantowe realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowany w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 obejmuje poszerzenie oferty edukacyjnej i turystycznej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Cel projektu: wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz poszerzenie oferty edukacyjnej i turystycznej TPK poprzez stworzenie oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Podstawą projektu jest przygotowanie na terenie TPK dostępnej ścieżki dydaktycznej w Dolinie Zajęczej. Będzie to pierwsza ścieżka na terenie Parku przystosowana do wykorzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Przygotowanie części nawierzchni, podestów umożliwiających osobom korzystającym z wózka dostęp do tablic edukacyjnych.
 2. Przygotowanie miejsc odpoczynku: ławek i przysiadaków.
 3. Przygotowanie muralu przedstawiającego treści przyrodnicze, tablic edukacyjnych, płaskorzeźb.
 4. Oznakowanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością na terenie leśnym.
 5. Przygotowanie płaskorzeźb prezentowanych w terenie i do organizacji zajęć w Sali edukacyjnej TPK.
 6. Stworzenie aplikacji na telefon, wykorzystującej technikę OCR z treścią edukacyjną w ETR.
 7. Przygotowanie ogólnodostępnych scenariuszy zajęć terenowych dla osób z różnych grup wiekowych oraz z różnymi potrzebami.
 8. Poprawę dostępności toalety w siedzibie TPK poprzez zakup elementów wyposażenia łazienki.
 9. Przygotowanie opisów na stronie internetowej TPK dot. dostępności ścieżek na terenie Parku (Dolina Samborowo, Dolina Radości).
 10. Zatrudnienie koordynatora dostępności i m.in. wypracowanie procedur w zakresie obsługi osób niesłyszących.
 11. Przeszkolenie personelu w zakresie podstaw asystentury, savoir- vivre obsługi osób z niepełnosprawnością, organizacji wydarzeń dostępnych oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Projekt inicjuje też współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością oraz pomoc wolontariuszy przy organizacji wydarzeń planowanych przez TPK.