Klauzula monitoring

KLAUZULA MONITORING

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl  , tel. 59 8429829

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@pomorskieparki.pl  .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia administratora oraz ochrona przyrody na terenie Parków Krajobrazowych.

Podstawa przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 4 tygodni licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Policja). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).