Edukacja dla przyrody

RPO 2014-2020

Loga projektu: Edukacja dla przyrody

Projekt „Edukacja dla przyrody” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Beneficjent: Województwo Pomorskie — Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wartość projektu: 9 013 672,07 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 350,45 PLN

Wkład własny projektu dzięki dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Edukacja dla przyrody" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dotacja ze środków WFOŚiGW  1 362 990,00 PLN.

Cele projektu:

Ochrona różnorodności biologicznej Pomorza, zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych poprzez edukację ekologiczną

Planowane efekty:

Stworzenie warunków do rozwoju  oferty edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego poprzez rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech centrów edukacji ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Realizacja poszczególnych zadań w projekcie
Logo Nazwa
Logo Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo- gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno- administracyjny we Władysławowie
Logo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 2. Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II etap
Log Zaborskiego Parku Krajobrazowego 3.  Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno-administracyjnego
Zaborskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Charzykowy ul. turystyczna 10
Logo Parku Krajobrazowego Dolina Słupi 4.  Przebudowa parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej 
„Słupia rzeka wiedzy” Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
Logo Samorządu Pomorskiego 5.  Promocja i kampania edukacyjno-informacyjna w ramach instrumentu elastyczności
Logo Centrum Edukacji Ekologicznej 6.  Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu.
Logo Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana 7.  Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń w siedzibie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej.