Staniszewo

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu.

Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca robót budowlanych realizować będzie w szczególności następujący zakres prac: 

  1. rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie na cele działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej (dalej „OEE”) oraz siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dalej „KPK”),
  2. budowę budynku garażowego z wiatą o funkcji edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą,
  3. utworzenie terenu edukacji ekologiczno-przyrodniczej i terenu rekreacyjnego
    z niezbędną infrastrukturą,
  4. zagospodarowanie działki – utwardzenie komunikacji wewnętrznej, przebudowa fragmentu istniejącego dojazdu, wyposażenie terenu.

Wykonawcą robót jest:  Przedsiębiorstwo „ECOZET” Mirosław Zblewski, Kaliska Kościerskie,   ul. Strażacka 6, 83-400 Kościerzyna.

Kwota, za którą będzie zrealizowana inwestycja: 4.444.444,58 zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy tj. 6 listopada 2020 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2022 r.

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nowym terminie (10 stycznia 2023 r.) i za zwiększonym wynagrodzeniem (6.142.465,77 zł).

W ramach projektu „Edukacja dla przyrody” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej tworzone jest „CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STANISZEWIE", które w przyszłości stanie się siedzibą KPK i OEE. Do końca 2021  zakończyły się prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonano fundamenty pod garaż, zalano słupy żelbetowe wiaty, zrobiono konstrukcję żelbetową schodów wewnętrznych i fundamentów pod schody zewnętrzne, przygotowano ściany zewnętrzne do ocieplenia. 

W pierwszym półroczu 2022 rozpoczęto prace dekarskie, roboty elewacyjne, prace wykończeniowe i roboty przy obejściu. Zakończono montaż konstrukcji platformy dla niepełnosprawnych, zainstalowano panele fotowoltaiczne, rozpoczęto budowę pieca chlebowego. 

W drugim półroczu 2022 zakończono budowę pieca chlebowego, wykonano ogrodzenie i prace utwardzeniowe na obejściu. Wykonano stolarkę drzwiową wewnętrzną. Zakończono prace brukarskie.

Zakończono prace wykończeniowe i roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

W pierwszym półroczu 2023 usunięto usterki, które zaistniały w wyniku rozszczelnienia krzywki na parterze. Zakończono osuszanie zalanych pomieszczeń. Wykonano sygnalizację przepełnienia studzienek piwnicznych. Wykonano instalację odgromową fotowoltaiki.

Zakończono prace elektryczne i sanitarne. Trwały prace porządkowe w obiekcie i na obejściu inwestycji.

W dniu 28.03.2023 roku zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych inwestycji pn.: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie (gmina Kartuzy) wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”.

 

Grafika 1: Staniszewo
Grafika 2: Staniszewo
Grafika 3: Staniszewo
Grafika 4: Staniszewo
Grafika 5: Staniszewo
Grafika 6: Staniszewo
Grafika 7: Staniszewo
Grafika 8: Staniszewo
Grafika 9: Staniszewo
Grafika 10: Staniszewo
Grafika 11: Staniszewo
Grafika 12: Staniszewo
Grafika 13: Staniszewo
Grafika 14: Staniszewo
Grafika 15: Staniszewo
Grafika 16: Staniszewo
Grafika 17: Staniszewo
Grafika 18: Staniszewo
Grafika 19: Staniszewo
Grafika 20: Staniszewo
Grafika 21: Staniszewo
Grafika 22: Staniszewo
Grafika 23: Staniszewo
Grafika 24: Staniszewo
Grafika 25: Staniszewo
Grafika 26: Staniszewo
Grafika 27: Staniszewo
Grafika 28: Staniszewo
Grafika 29: Staniszewo
Grafika 30: Staniszewo
Grafika 31: Staniszewo
Grafika 32: Staniszewo
Grafika 33: Staniszewo
Grafika 34: Staniszewo
Grafika 35: Staniszewo
Grafika 36: Staniszewo
Grafika 37: Staniszewo
Grafika 38: Staniszewo
Grafika 39: Staniszewo
Grafika 40: Staniszewo
Grafika 41: Staniszewo
Grafika 42: Staniszewo
Grafika 43: Staniszewo
Grafika 44: Staniszewo
Grafika 45: Staniszewo
Grafika 46: Staniszewo
Grafika 47: Staniszewo
Grafika 48: Staniszewo
Grafika 49: Staniszewo
Grafika 50: Staniszewo
Grafika 51: Staniszewo
Grafika 52: Staniszewo
Grafika 53: Staniszewo
Grafika 54: Staniszewo
Grafika 55: Staniszewo
Grafika 56: Staniszewo
Grafika 57: Staniszewo
Grafika 58: Staniszewo
Grafika 59: Staniszewo
Grafika 60: Staniszewo