Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK, RPO 2014-2020

Loga Projektu: Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK

 

Projekt „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie : 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wartość projektu: 5 299 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 502 450,00 PLN

Cele projektu:

Ochrona stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych

Planowane efekty:

Plany ochrony pozwolą w pełni chronić zasoby, twory i składniki przyrody oraz wartości krajobrazowe, historyczne i kulturowe PK, gdyż dokument ten będzie przede

wszystkim określał cele ochrony PK i sposoby korzystania z jego obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, określi formy racjonalnego gospodarowania.

Dodaktowo w ramach projektu uruchomiony zostanie portal dostępowy oraz nastąpi zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez uspołecznienie procesu sporządzania projektu PO w procesie konsultacji społecznych:

Wymierne efekty realizacji projektu:

- kompleksowe i planowe zarządzanie przestrzenią,

- Zachowanie zróżnicowania rzeźby terenu,

- Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód podziemnych,

- Zachowanie lasów, w szczególności łęgów,

- Ochrona jezior lobeliowych, źródlisk oraz torfowisk wysokich i przejściowych,

- Zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, cennych i/ lub zagrożonych,

- Utrzymanie ciągłości istnienia oraz trwałości ekosystemów,

- Zachowanie różnorodności biologicznej,

- Utrzymanie walorów krajobrazowych,

- Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenów PK, poszerzenie wiedzy na temat siedlisk i gatunków oraz ich ochrony.

Wkład własny projektu dzięki  dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Projekty planów ochrony dla Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotacja ze środków WFOŚiGW  792 705,00 zł.