Klauzula dla uczestników konkursów

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, tel. 59 8429829.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: e-mail: iod@pomorskieparki.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja konkursów w tym kontakt z uczestnikami.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania państwa danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1 e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6, ust 1 a RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia konkursu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych (imię i nazwisko) zostaną upublicznione na stronie internetowej  i w mediach społecznościowych PZPK.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich i ich sprostowania, uzyskania ich kopii, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie usunięcie nazwiska  i imienia ze strony internetowej i z mediów społecznościowych PZPK.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.