Regulamin

działania Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

§ 1

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, działającym na podstawie art. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916).

 

§ 2

Do zadań Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwanej dalej Radą, należy
w szczególności:

 1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
 2. opiniowanie projektów planów ochrony;
 3. ocena realizacji ustaleń planów ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
 4. opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie edukacji, ochrony przyrody, turystyki
  i rekreacji.

 

§ 3

 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
 2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności trwającej powyżej 7 dni.
 3. Rada może powoływać komisje problemowe złożone z członków Rady i zaproszonych do współpracy specjalistów.
 4. Zadaniem komisji jest wypracowanie i przedstawienie Radzie i dyrektorowi Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych stanowiska w sprawach z zakresu przedmiotu działalności Rady.

 

§ 4

 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych lub jego zastępca.
 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele:
  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  2. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
  3. przedstawiciele instytucji naukowych,
  4. przedstawiciele innych organów administracji publicznej i organizacji społecznych,
  5. pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
  6. specjaliści oraz przedstawiciele jednostek współpracujących z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

 

§ 5

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. przynajmniej połowy liczby członków Rady.
  2. Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
  3. Zarządu Województwa Pomorskiego,

            w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 1. Porządek posiedzeń ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z dyrektorem PZPK.
 2. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia drogą elektroniczną dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w imieniu przewodniczącego, najpóźniej 14 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia dołączany jest uzgodniony z przewodniczącym Rady program wraz z materiałami dotyczącymi obrad.
 3. Posiedzenia odbywają się z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 4. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
 5. Porządek posiedzenia może zostać zmieniony na wniosek członka Rady, przyjęty zwykłą większością głosów.
 6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie wideokonferencji.

 

§ 6

 1. Rada w sprawach należących do zakresu jej działania podejmuje uchwały lub zajmuje stanowiska.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Rady i dyrektorowi PZPK.
 3. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych, które są tajne.
 4. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne także w innej sprawie, jeśli uzna to za szczególnie uzasadnione.
 5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50 % członków Rady.
 6. Jeżeli w wyniku głosowania uzyskano taką samą liczbę głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy.
 7. Pomiędzy posiedzeniami, uchwały Rady, z wyjątkiem uchwał dotyczących: zmiany regulaminu Rady, opiniowania planów ochrony oraz spraw personalnych, mogą być przyjmowane w głosowaniu przeprowadzanym drogą elektroniczną.
 8. Głosowanie drogą elektroniczną wymaga udziału przynajmniej 50 % członków Rady.
 9. Głosowanie drogą elektroniczną zarządza przewodniczący Rady i wyznacza termin oddania głosu nie krótszy niż 5 dni roboczych.
 10. Uchwały podpisuje prowadzący obrady - przewodniczący Rady lub jego zastępca.

 

§ 7

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
 2. Protokół zawiera główne kierunki dyskusji i wnioski z posiedzenia lub z obrad przeprowadzonych drogą elektroniczną.
 3. Uchwały i stanowiska podjęte przez Radę oraz głosy jej członków oddane drogą elektroniczną, stanowią załącznik do protokołu.
 4. Protokół roboczy wysyłany jest drogą elektroniczną do członków Rady, którzy mogą wnieść do niego uwagi, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 5. Protokoły z posiedzeń podpisuje przewodniczący.

 

§ 8

 1. Obsługę kancelaryjną i techniczną Rady prowadzi sekretarz Rady - pracownik wyznaczony przez dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 2. Posiedzenia Rady są nagrywane, a pełne nagrania z ich przebiegu są archiwizowane na nośnikach elektronicznych przez sekretarza Rady.
 3. Członkom Rady przysługuje prawo wglądu do protokołów i nagrań, o których mowa
  w ust. 2 oraz w § 7 ust. 1.
 4. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 9

Uchwała przyjmująca oraz zmieniająca niniejszy Regulamin wymaga bezwzględnej większości głosów członków Rady.