Plany Ochrony

Loga związane z projektem: Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK

Projekt „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie : 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnaego

Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wartość projektu: 5 299 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 502 450,00 PLN

Wkład własny projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 792 705,00 zł PLN

Cele projektu:

Ochrona stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych

Planowane efekty:

Plany ochrony pozwolą w pełni chronić zasoby, twory i składniki przyrody oraz wartości krajobrazowe, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych, gdyż dokument ten będzie przede wszystkim określał cele ochrony PK i sposoby korzystania z ich obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.