Plany Ochrony

Loga związane z projektem: Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK

Projekt „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie : 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnaego

Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wartość projektu: 5 299 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 502 450,00 PLN

Wkład własny projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 792 705,00 zł PLN

Cele projektu:

Ochrona stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych

Planowane efekty:

Plany ochrony pozwolą w pełni chronić zasoby, twory i składniki przyrody oraz wartości krajobrazowe, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych, gdyż dokument ten będzie przede wszystkim określał cele ochrony PK i sposoby korzystania z ich obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

  1. Opracowanie projektu planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

  2. Opracowanie projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

  3. Opracowanie projektu planu ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

  4. Opracowanie projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

  5. Opracowanie projektu planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

  6. Opracowanie projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana"

  7. Opracowanie projektu planu ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego