Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

 

Projekt „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie : 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wartość projektu: 5 299 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 502 450,00 PLN

Cele projektu:

Ochrona stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych

Planowane efekty:

Plany ochrony pozwolą w pełni chronić zasoby, twory i składniki przyrody oraz wartości krajobrazowe, historyczne i kulturowe PK, gdyż dokument ten będzie przede

wszystkim określał cele ochrony PK i sposoby korzystania z jego obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, określi formy racjonalnego gospodarowania.

Dodaktowo w ramach projektu uruchomiony zostanie portal dostępowy oraz nastąpi zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez uspołecznienie procesu sporządzania projektu PO w procesie konsultacji społecznych:

Wymierne efekty realizacji projektu:

- kompleksowe i planowe zarządzanie przestrzenią,

- Zachowanie zróżnicowania rzeźby terenu,

- Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód podziemnych,

- Zachowanie lasów, w szczególności łęgów,

- Ochrona jezior lobeliowych, źródlisk oraz torfowisk wysokich i przejściowych,

- Zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, cennych i/ lub zagrożonych,

- Utrzymanie ciągłości istnienia oraz trwałości ekosystemów,

- Zachowanie różnorodności biologicznej,

- Utrzymanie walorów krajobrazowych,

- Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenów PK, poszerzenie wiedzy na temat siedlisk i gatunków oraz ich ochrony.

Wkład własny projektu dzięki  dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Projekty planów ochrony dla Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotacja ze środków WFOŚiGW  792 705,00 zł.