Nowe wydawnictwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

u. e. Dolina Czystej Wody podczas zabiegów ochrony czynnej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
u. e. Łąka nad Zagórską Strugą (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
skoszone łąki na obszarze u. e. Szuwary Jeziora Wyspowskiego (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wrzosowisko na obszarze u. e. Okoniewskie Łąki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Pod koniec poprzedniego roku ukazało się nowe wydawnictwo (folder) naszego Parku pod tytułem „Użytki ekologiczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”, którego przygotowanie i wydanie sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W Ustawie o ochronie przyrody użytki ekologiczne definiuje się jako zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Mogą to być naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska oraz wydmy. Tą formą ochrony przyrody można również obejmować starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do końca 2021 roku utworzono trzynaście użytków ekologicznych. Trzy z nich zlokalizowane są w kompleksie południowym Parku, są to: „Dolina Czystej Wody”, „Salwinia w Owczarni” oraz „Konwaliowe Wzgórze”. Pozostałe dziesięć, położone w kompleksie północnym, to: „Łąka nad Zagórską Strugą”, „Wyspowska Łąka”, „Szuwary Jeziora Wyspowskiego”, „Nowiński Moczar”, „Miętowe Bagienko”, „Okoniewko”, „Okuniewskie Łąki”, „Borowe Oczko”, „Jezioro Żabno” oraz „Sopieszyńska Młaka”.

W folderze, ze względu na niewielką objętość wydawnictwa, zostały opisane cztery wybrane użytki – naszym zdaniem najciekawsze, te na których realizujemy zabiegi ochrony czynnej, a mianowicie: „Dolina Czystej Wody”, „Łąka nad Zagórską Strugą”, „Szuwary Jeziora Wyspowskiego” oraz „Okuniewskie Łąki”.

Folder w formacie pdf można pobrać z oficjalnej strony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego