Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przedłużeniu publicznego wyłożenia projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

Data: 08-07-2021

Słupsk, 8 lipca 2021r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

o przedłużeniu

publicznego wyłożenia  projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20 , art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wykłada się do publicznego wglądu na okres od 22.06.2021 r. do 03.08.2021 r. włącznie. W tym okresie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony składać można drogą pisemną na adres  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres:  tpk.planochrony@pomorskieparki.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a zestawienie uwag wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

 

 

                                                                                                                 Bożena Sikora

                                                                                                                                  Dyrektor

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

 

Grafika 1: Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przedłużeniu publicznego wyłożenia  projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków