Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 30-06-2021

Słupsk, 1 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20 , art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz Zatoka Pucka PLB220005, w częściach położonych w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wykłada się do publicznego wglądu na okres od 02.06.2021 do 30.06.2021 włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-nadmorskiego-parku-krajobrazowego/

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony można składać drogą pisemną na adres  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres: npk.planochrony@pomorskieparki.pl korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej (prosimy o przesłanie również wersji edytowalnej).

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a ich zestawienie wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

 

 

                                                                                                        Dyrektor Pomorskiego Zespołu                                                                                     
                                                                                                            Parków Krajobrazowych                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                    Bożena Sikora                                                                                                       

 

Grafika 1: Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego