Ogłoszenie o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 07-07-2021

 Szanowni Państwo,

Dobiegają końca prace nad sporządzeniem projektu planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w trzecim spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego wykonawca przedstawi koncepcję ochrony Parku oraz projekt uchwały ustanawiającej plan. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2021 w godzinach 11.00 – 15.00 w sali edukacyjnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ul. Polanki 51 w Gdańsku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (w terminie do 9 czerwca 2021, mailem na adres tpk.planochrony@pomorskieparki.pl), używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz zachowywanie dystansu społecznego. Prosimy również o przyjęcie zasady delegowania jednego, wyjątkowo dwóch przedstawicieli z jednej instytucji.

Jednocześnie na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20 , art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres od 22.06.2021 do 15.07.2021 włącznie. W tym okresie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można będzie się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony składać można drogą pisemną na adres  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres: tpk.planochrony@pomorskieparki.pl. korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej. Wypełniony formularz uwag należy przesłać w wersji edytowalnej (Word). Jeżeli organizacja Państwa firmy wymaga złożenia podpisu przełożonego wówczas razem z wersją edytowalną prosimy o PDF wypełnionego formularza.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a zestawienie uwag wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

 

Dyrektor Pomorskiego Zespołu                                                                Prezes
Parków Krajobrazowych                                                                           Klubu Przyrodników

Bożena Sikora                                                                                          Robert Stańko

Grafika 1: Ogłoszenie o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego