Wyniki prac diagnostycznych do planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

 Szanowni Państwo

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zespół autorski Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego przedstawia dotychczasowe wyniki prac diagnostycznych (tu link). W każdym operacie znajdą Państwo również wstępne propozycje do strategii ochrony tego obszaru w odniesieniu do tematyki operatu. Materiały te zebrane zostały w ramach Dokumentacji (zestawu siedmiu operatów szczegółowych), która stanowić będzie punkt wyjścia do formułowania zapisów przyszłego Planu ochrony, to jest uchwały sejmiku Województwa Pomorskiego.

Tak jak było to przedstawiane na spotkaniach z interesariuszami Planu, prezentowaną Państwu Dokumentację, traktować należy jako zaproszenie do dyskusji nad zgłoszonymi przez zespół propozycjami dotyczącymi celów ochrony, działań ochronnych, ustaleń do dokumentów planistycznych oraz innych wniosków i rekomendacji.

Mamy świadomość, że oczekiwania interesariuszy i wizja przyszłości Nadmorskiego Parku Krajobrazowego mogą być różne. Wyrażamy jednak nadzieję, że w toku wspólnej dyskusji uda się wypracować strategię, która z jednej strony pozwoli na realizację celów dla których Park ten został powołany (określonych w uchwale Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. poz. 1457), zmienionej uchwałą Nr 444/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 202), a z drugiej na zrównoważony rozwój tych terenów.

Nadmorski Park Krajobrazowy jest obszarem szczególnym, nie tylko ze względu na jego specyfikę przyrodniczo-krajobrazową, ale także ze względu na wyjątkowo silną antropopresję w sezonie wakacyjnym. Nie do podważenia są wnioski Planu ochrony dotyczące oceny stanu poszczególnych zasobów oraz identyfikacja zagrożeń. Różne natomiast mogą być propozycje dotyczące eliminacji lub przynajmniej minimalizacji ich skutków.  I do tej dyskusji i wspólnej pracy zapraszamy Państwa w tym etapie prac. 

Zachęcamy do szczegółowej analizy siedmiu operatów szczegółowych , mapy uwarunkowań oraz mapy działań i rekomendacji Planu. Mapy przygotowane zostały w wersji pdf umożliwiającej włączanie poszczególnych warstw, co powinno ułatwić jej analizę (docelowo wszystkie mapy przygotowane w trakcie prac nad Planem ochrony zostaną zamieszczone i udostępnione na tworzonym  obecnie  przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych geoportalu).

Uwagi i wnioski prosimy przekazywać mailowo na adres npk.planochrony@pomorskieparki.pl lub listownie na adres Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo w terminie do 15 marca 2021 r.  O ile to możliwe, prosimy o korzystanie z załączonego formularza              (tu link).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że obecne wyłożenie Dokumentacji Planu ochrony dla NPK, stanowi wraz z wcześniejszymi spotkaniami z interesariuszami, wstępny element procedury uspołecznienia prac nad tym materiałem. Uwagi jakie otrzymujemy od Państwa na bieżąco analizowane są przez autorów dokumentacji. 

Ostateczna wersja projektu Planu (czyli projekt uchwały sejmiku województwa pomorskiego) zostanie wyłożona do publicznej wiadomości i wówczas wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość składania formalnych uwag i wniosków.

Wcześniej przewidziane są także indywidualne konsultacje z samorządami i innymi jednostkami zarządzającymi przestrzenią w granicach Parku. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody projekt Planu ochrony będzie także przedmiotem uzgodnień i opinii wskazanych organów.

Licząc na konstruktywną współpracę, pozostaję z poważaniem

 

Andrzej Weigle
Kierownik Projektu
Wiceprezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska