Wyniki prac diagnostycznych do planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 Szanowni Państwo

Zespół autorski projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przedstawia dotychczasowe wyniki prac nad projektem planu Parku obejmujące osiem operatów oraz cztery zestawy map prezentujących zasadnicze zagadnienia planistyczne (tu link). W materiałach znajdą Państwo również wstępne propozycje strategii ochrony prezentowanych w nich walorów  przyrodniczych i krajobrazowych. Dokumentacja ta, na bieżąco modyfikowana,  stanowić będzie punkt wyjścia do formułowania zapisów operatu syntezy i przyszłego planu ochrony stanowiącego uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Prezentowany materiał traktować należy jako zaproszenie do dyskusji nad zgłoszonymi przez zespół autorski wstępnym9i propozycjami dotyczącymi celów ochrony, działań ochronnych, ustaleń do dokumentów planistycznych oraz innych wniosków i rekomendacji. Mamy świadomość, że istnieje wiele wizji ochrony i zagospodarowania Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wyrażamy jednak nadzieję, że w toku wspólnej dyskusji uda się wypracować strategię, która z jednej strony pozwoli na realizację celów dla których Park został powołany, przede wszystkim skuteczną ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a z drugiej na zrównoważony rozwój jego obszaru.

Trójmiejski Park Krajobrazowy jest obszarem szczególnym, ze względu na unikatowe walory przyrodnicze, ale także na wyjątkowo silną antropopresję związaną z położeniem w granicach aglomeracji Trójmiejskiej. Dokumentacja prezentuje diagnozę stanu, analizę zagrożeń oraz wstępne propozycje ochrony. Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentowanych materiałów, zastrzegamy, że z treści dokumentacji usunięto dane wrażliwe, o lokalizacji niektórych stanowisk, uznane za poufne.

Prezentacja dokumentacji planu  ochrony TPK na tym etapie stanowi element procedury uspołecznienia prac nad projektem planu. Uwagi jakie otrzymujemy od Państwa na bieżąco analizowane są przez autorów dokumentacji, która pod ich wpływem ulega modyfikacjom.  Ostateczna wersja projektu planu, czyli projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, zostanie wyłożona do publicznej wiadomości i wówczas wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość składania formalnych uwag i wniosków. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony będzie także przedmiotem uzgodnień i opinii wskazanych w ustawie organów samorządowych i jednostek zarządzających przestrzenią w granicach Parku.

Uwagi i wnioski prosimy przekazywać mailowo na adres tpk.planochrony@pomorskieparki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Trójmiejski Park Krajobrazowy, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, w terminie do 15 marca 2021 r.  Prosimy o korzystanie z załączonego formularza (tu link).

Z poważaniem

dr Andrzej Jermaczek
Koordynator projektu planu ochrony TPK
 

 

Grafika 1: Wyniki prac diagnostycznych do planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego