Zaproszenie na II spotkanie konsultacyjne interesariuszy planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi

Data: 05-10-2021

 Świebodzin, Słupsk, 20 września 2021

 

Szanowni Państwo,

 

Jak informowaliśmy wcześniej, prowadzone są prace nad sporządzeniem projektu Planu ochrony dla  Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (PKDS). Obowiązek przygotowania tego dokumentu wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plan ochrony dla PKDS jest Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, a wykonawcą Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie.

Ponieważ prace nad Planem ochrony wchodzą w końcową fazę prac merytorycznych, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym interesariuszy planu ochrony, podczas którego wykonawca przedstawi podsumowanie etapu diagnozy oraz założenia strategii ochrony tego obszaru. Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczne odbędzie się ono 5 października w godzinach 11.00 – 15.00 w Słupsku, w  sali edukacyjnej  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. J. Poniatowskiego 4a.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (mailem na adres pkds.planochrony@pomorskieparki.pl w terminie do 1 października), oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowywanie dystansu społecznego. Prosimy również o przyjęcie zasady delegowania jednego przedstawiciela z jednej instytucji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc). W przypadku gdyby sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na zrealizowanie spotkania, konsultacje odbędą się w formie elektronicznej (jeżeli będzie to potrzebne, szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, art. 39. ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych do końca prac nad projektem Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu Planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag, które należy kierować do , w formie pisemnej na adres siedziby Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, ul. J. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk lub pocztą elektroniczną na adres: pkds.planochrony@pomorskieparki.pl . Prosimy o korzystanie z formularza uwag zamieszczonego stronie internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych pod adresem: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-quotdolina-slupiquot/ .

Dyrektor PZPK, po zakończeniu całości prac poinformuje w formie ponownego ogłoszenia o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla PKDS oraz sposobie składania i rozpatrywania wniosków i uwag w toku formalnych konsultacji społecznych. Poprzedzone to zostanie trzecim spotkaniem interesariuszy, które jest zaplanowane w roku 2022 r.

Licząc na spotkanie z Państwem i konstruktywną dyskusję nad założeniami strategii ochrony PKDS, pozostajemy z poważaniem

 

Dyrektor Pomorskiego Zespołu                                                                              Prezes
Parków Krajobrazowych                                                                               Klubu Przyrodników

Bożena Sikora                                                                                                      Robert Stańko

Grafika 1: Zaproszenie na II spotkanie konsultacyjne interesariuszy planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi