Zaproszenie na II spotkanie konsultacyjne interesariuszy planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi

 Świebodzin, Słupsk, 20 września 2021

 

Szanowni Państwo,

 

Jak informowaliśmy wcześniej, prowadzone są prace nad sporządzeniem projektu Planu ochrony dla  Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (PKDS). Obowiązek przygotowania tego dokumentu wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plan ochrony dla PKDS jest Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, a wykonawcą Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie.

Ponieważ prace nad Planem ochrony wchodzą w końcową fazę prac merytorycznych, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym interesariuszy planu ochrony, podczas którego wykonawca przedstawi podsumowanie etapu diagnozy oraz założenia strategii ochrony tego obszaru. Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczne odbędzie się ono 5 października w godzinach 11.00 – 15.00 w Słupsku, w  sali edukacyjnej  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. J. Poniatowskiego 4a.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (mailem na adres pkds.planochrony@pomorskieparki.pl w terminie do 1 października), oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowywanie dystansu społecznego. Prosimy również o przyjęcie zasady delegowania jednego przedstawiciela z jednej instytucji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc). W przypadku gdyby sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na zrealizowanie spotkania, konsultacje odbędą się w formie elektronicznej (jeżeli będzie to potrzebne, szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, art. 39. ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych do końca prac nad projektem Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu Planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag, które należy kierować do , w formie pisemnej na adres siedziby Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, ul. J. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk lub pocztą elektroniczną na adres: pkds.planochrony@pomorskieparki.pl . Prosimy o korzystanie z formularza uwag zamieszczonego stronie internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych pod adresem: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-quotdolina-slupiquot/ .

Dyrektor PZPK, po zakończeniu całości prac poinformuje w formie ponownego ogłoszenia o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla PKDS oraz sposobie składania i rozpatrywania wniosków i uwag w toku formalnych konsultacji społecznych. Poprzedzone to zostanie trzecim spotkaniem interesariuszy, które jest zaplanowane w roku 2022 r.

Licząc na spotkanie z Państwem i konstruktywną dyskusję nad założeniami strategii ochrony PKDS, pozostajemy z poważaniem

 

Dyrektor Pomorskiego Zespołu                                                                              Prezes
Parków Krajobrazowych                                                                               Klubu Przyrodników

Bożena Sikora                                                                                                      Robert Stańko

Grafika 1: Zaproszenie na II spotkanie konsultacyjne interesariuszy planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi