I posiedzenie Rady PZPK

I posiedzenie Rady PZPK grafika
I posiedzenie Rady PZPK grafika
I posiedzenie Rady PZPK grafika

W dniu 29 lutego 2012 r. w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się I posiedzenie Rady PZPK. Zgodnie z art. 95 ustawy o ochronie przyrody jest to organ opiniodawczo-doradczy działający przy dyrektorze zespołu parków krajobrazowych. W myśl art. 99 tejże ustawy członków rady powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych. Rada PZPK, w liczbie 14 członków, została powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego na mocy uchwały Nr 1512/102/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

W pierwszym posiedzeniu Rady udział wzięli:

 1. Dr hab. Mariusz Kistowski,
 2. Dr Ryszard Markowski,
 3. Mgr inż. Daniel Lemke,
 4. Mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk,
 5. Mgr inż. Marian Wilczewski,
 6. Mgr Leszek Kuliński,
 7. Dr inż. Feliks Pankau,
 8. Mgr Iwona Pabiś-Beszczyńska,
 9. Mgr Bogumiła Błaszkowska,
 10. Dr Katarzyna Bociąg,
 11. Dr Mateusz Ciechanowski,
 12. Mgr Anna Grapatyn-Korzeniowska,
 13. Dr Czesław Elzanowski,

Posiedzenie miało charakter organizacyjny. Rozpoczęła je dyrektor PZPK Pani Bożena Sikora, która powitała i przedstawiła członków Rady. Pan Czesław Elzanowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. W dalszej kolejności przyjęto regulamin Rady oraz jednogłośnie dokonano wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Przewodniczącym został dr hab. Mariusz Kistowski z Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast jego zastępcą mgr inż. Daniel Lemke z RDLP Sczecinek. Z-ca dyrektora PZPK Pani Barbara Utracka-Minko przedstawiła prezentację multimedialną, w której przybliżyła zgromadzonym działalność i walory przyrodnicze wchodzących w skład Zespołu Parków. W trakcie posiedzenia poruszano kwestie dotyczące m.in. prawnych uwarunkowań związanych z działalnością Zespołu, planami ochrony, współpracy pomiędzy parkami i Lasami Państwowymi. Szczególną uwagę zwrócono na element krajobrazowy i potrzebę jego ochrony.